Tools: Cyd Ynni the guide – how it works

Cyd Ynni y llawlyfr/the guide

Part 2 here

Sut mae’n gweithio: defnyddio ein trydan adnewyddol lleol

English below

Fel aelod o Cyd Ynni – Ynni Lleol bydd eich defnydd o drydan yn cael ei fesur pob hanner awr. Bydd y swm yma’n cael ei gymharu â faint o bŵer y bydd Berthen yn ei gynhyrchu am yr un cyfnod.
Er enghraifft, rhwng 2:30pm a 3pm gallai’r sychwr dillad fod yn rhedeg a chi’n gwrando ar y radio gan ddefnyddio 1 cilowat awr (kWh) o drydan. Yn ystod yr amser yma bydd y trydan gynhyrchir gan yr hydro yn cael ei rannu gyda phawb arall yn y grŵp. Os yw eich defnydd chi yn 1 kWh yna bydd eich holl drydan yn dod o’r hydro.* Felly mae eich defnydd chi yn cyfateb a chynhyrchiad yr hydro ac felly yn costio 7c yn unig am kWh.
Yr hydro gymunedol fydd yn elwa bob tro y byddwch yn defnyddio trydan tra fo’r hydro yn cyfateb a’ch gofynion. Felly, bydd yr arian yn aros yn lleol ac yn cryfhau y model busnes o ynni adnewyddol lleol.
Fel arfer rhyw 5c gaiff hydro fach leol am pob uned (kWh) ond fe fydd yn cael ei werthu yn ôl i chi am 14c yr uned. Rydym wedi torri allan y gost yn y canol – rhatach i chi a mwy o elw i’r gymuned.
Ar hyn o bryd rydym yn hapus yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sef perchnogion hydro Afon Berthen, ac yn y dyfodol gobeithiwn weithio a hydros eraill, fel Ynni Ogwen ac YnNi Padarn Peris a fydd yn rhan o Cyd Ynni – Ynni Lleol.
*Fe fydd eich siâr o ynni’r hydro yn amrywio o bryd i’w gilydd ac yn ddibynnol ar faint y bydd yr hydro yn ei gynhyrchu.

How it works: using our local renewable energy

As a Cyd Ynni – Ynni Lleol member, your electricity consumption is measured in half-hour blocks, and the amount you use each half-hour is compared to the amount produced by the Afon Berthan hydro in the same period.
For example, between 2:30pm and 3pm you might run the clothes dryer and listen to the radio, using 1 kilowatt hour (kWh) of electricity. Over that time the electricity generated by the hydro is shared between everyone consuming power. If your share is 1kWh, all your electricity will be from the local hydro.* This means that your use is “matched” to the hydro and you pay 7p per kWh for that electricity.
Whenever you are paying for electricity that is matched to the hydro, this is passed onto the Afon Berthen Hydro, so the money stays in the local community and strengthens the business model for local renewable generation.
Usually a small hydro plant would be paid around 5p per kWh for the electrcity it generates and you’d pay 14p per kWh to use it. We’ve cut out the middlemen so it’s better value for you and the hydro.
We’re really happy to be working with the National Trust who own the Afon Berthen Hydro, and in the future we hope more hydro plants, some owned by the community, like Ynni Ogwen and Ynni Padarn Peris, will be part of Cyd Ynni – Ynni Lleol.
*your share of the hydro will be different at different times, according to the amount being generated and the number of users.

Sut mae’n gweithio: Bydd y trydan nad yw’n cyd-fynd â chynhyrchiad yr hydro yn cael ei werthu am brisiau gwahanol ar wahano  amseroedd o’r dydd

English below

Bydd eich defnydd o drydan yn cael ei fesur pob hanner awr. Os yw eich defnydd yn fwy na’ch siâr chi o’r hydro yna byddwch yn ei brynu gan Cooperative Energy.
Bydd y pris am y trydan hwn yn amrywio ar wahanol amseroedd o’r dydd..
Er enghraifft, rhwng 2:30pm a 3pm gallai’r sychwr dillad fod yn rhedeg a chi’n gwrando ar y radio gan smwddio ac yn defnyddio 2 cilowat awr (kWh) o drydan. Yn ystod yr amser yma bydd y trydan gynhyrchir gan yr hydro yn cael ei rannu gyda phawb arall yn y grŵp. Os yw eich siâr chi yn 1 kWh yna fe fyddwch wedi defnyddio mwy na’ch siâr.*
Felly fe gewch 1 uned (kWh) am 7c ond fe fydd rhaid i chi brynu’r uned arall. Gelwir y gost yn ‘tariff canol dydd’ ac mae’n un o’r rhai rhataf.
Da ni’n dal i geisio cadarnhau costau ac amseroedd tariffs am drydan nad sydd o’r hydro. Mwy na thebyg fe fydd yna bedwar tariff gwahanol, sef un am amser brecwast a chinio nos yn ddrutach, drwy’r dydd a thros nos yn rhatach. Unwaith y bydd cytundeb ar y tariffiau yma fe gewch wybod ac fe fyddant yn aros yr un peth drwy’r treial.
*bydd eich siâr o’r hydro yn amrywio ar wahanol amseroedd ac yn ddibynnol ar faint o drydan sy’n cael ei gynhyrchu a nifer y defnyddwyr.

How it works: Electricity not matched to the hydro will be charged at different prices at different times of day

When your electricity use (measured by the half hour) is greater than your share of the electricity being generated by the hydro, you will buy this extra electricity from Cooperative Energy.
The price of this extra electricity will be different at different times of day.
For example, between 2:30pm and 3pm you might run the clothes dryer, do the ironing, make a pot of tea and listen to the radio, using 2 kilowatt hour (kWh) of electricity. Over that time the electricity generated by the hydro is shared between everyone consuming power. If your share is 1kWh then you will have used more than your share* from the hydro.
This means that you are able to match 1 kWh to the hydro (at 7p per kWh), but you need to buy in an extra 1 kWh. The tariff for the extra electricty between 2:30pm and 3pm is the “middle of the day” rate, which will be one of the cheaper rates.
We are still confirming the prices and timings of the tariffs for the non-hydro electricity.  It’s likely that there will be four different rates with breakfast and dinner times being more expensive, and lunchtime and overnight being cheaper. Once we’ve agreed the rates and times we will let you know, and they will remain fixed throughout the trial.  
*your share of the hydro will be different at different times, according to the amount being generated and the number of users.

Deall pryd yr ydych yn defnyddio pŵer ar adegau gwahanol

English below

Mae’r cartref nodweddiadol yn defnyddio trydan drwy gydol y dydd ac mae amser brig bychan yn digwydd amser brecwast, pan fydd pobl yn cael cawod ac yn defnyddio’r tegell, ac mae amser brig mwy yn digwydd fin nos wrth i bobl gynnau’r goleuadau, gwneud swper yn y popty a gwylio’r teledu.

Dyma yw defnydd trydan nodweddiadol cartref yn y Deyrnas Unedig. 

Example of Household Daily Use with Peaks

Ond mae pawb fymryn yn wahanol – adar y nos, pobl sy’n gweithio gartref, bore godwyr, pobl sydd wedi ymddeol, gweithwyr shifft – mae gan bob un ohonom ein harferion a’n ffyrdd ein hunain o fyw.

Yn achos rhai ohonom, bydd pawb allan o’r tŷ, yn y gwaith ac yn yr ysgol, yn ystod y dydd, a bydd rhuthr o goginio, glanhau a gwylio’r teledu pan gyrhaeddwn adref fin nos.

Yn achos pobl eraill, efallai y byddwn gartref, yn gweithio neu’n gofalu am blant, ac yn golchi dillad ac yn coginio yn ystod y dydd. Beth bynnag yw eich sefyllfa, ar ôl i chi gael y mesurydd clyfar wedi’i osod, bydd modd i chi weld faint o drydan yr ydych yn ei ddefnyddio bob hanner awr. Yna fe gewch syniad faint o drydan, yn nodweddiadol, yr ydych yn ei ddefnyddio bob dydd, bob wythnos a phob mis.

Ond does dim angen i chi aros nes bod y mesurydd clyfar wedi ei osod, gallwch ddechrau arni rŵan gyda monitor ynni cartref neu drwy gadw dyddiadur ynni.

I’ch atgoffa.

Mae pa adeg o’r dydd yr ydych yn defnyddio trydan yn bwysig.  Y trydan yr ydych yn ei ddefnyddio sy’n cyfateb i’ch cyfran chi o’r ynni dŵr fydd rataf, a bydd y gyfran honno’n fwy neu’n llai ar wahanol adegau o’r dydd.

Bydd cost unrhyw drydan ychwanegol yr ydych yn ei ddefnyddio, ar ben y swm sy’n cyfateb i’r ynni dŵr, yn amrywio yn dibynnu ar yr adeg o’r dydd. Felly byddai osgoi amseroedd brig amser brecwast ac amser swper yn arbed arian i chi.

Ceir mwy o wybodaeth am gyfateb gyda’r ynni dŵr ac am y trydan ychwanegol y gallech ei ddefnyddio uchod.

Monitor ynni cartref

Dyfais fechan yw monitor ynni cartref sy’n clipio dros y wifren sy’n dod allan o’ch mesurydd trydan (sydd fel arfer naill ai mewn blwch gwyn y tu allan i’r tŷ neu’n cuddio mewn cwpwrdd).  Daw cyfarwyddiadau gyda’r monitor a does dim rhaid bod gennych sgiliau trydanwr!

Mae’r monitor yn anfon gwybodaeth at sgrin fechan sy’n dangos i chi faint o drydan yr ydych yn ei ddefnyddio ar adegau gwahanol.

Bydd yr wybodaeth hefyd yn cael ei llwytho i dudalen we lle gallwch edrych yn ôl ar wybodaeth y dyddiau a’r wythnosau blaenorol.

Gall defnyddio dyfais monitro ynni cartref eich helpu i greu darlun o’ch arferion, a gwneud i chi feddwl am sut y gallwch wneud y gorau o Cyd Ynni – Ynni Lleol, megis golchi dillad yn ystod y nos.

Mae gennym tua 20 ohonynt y gallwch eu benthyg. Anfonwch e-bost atom os hoffech gael un. cydynni@energylocal.co.uk

Cadw dyddiadur ynni

Er mwyn cadw golwg ar faint o drydan yr ydych yn ei ddefnyddio (heb ddefnyddio monitor ynni cartref) gallwch roi cynnig ar gadw “dyddiadur ynni”. Rydym wedi creu templed ar eich cyfer er mwyn i chi fedru nodi’r pethau yr ydych yn eu gwneud yn ystod y dydd sy’n defnyddio trydan.

Mae cadw dyddiadur yn ddefnyddiol iawn i ddangos i chi pryd yr ydych yn defnyddio mwy a llai o drydan. Bydd yn gwneud i chi feddwl am y ffyrdd gorau o fanteisio i’r eithaf ar Cyd Ynni – Ynni Lleol, megis defnyddio popty araf i baratoi swper yn ystod y dydd.

Gallwch lawrlwytho’r dyddiadur ynni neu gallwch gael un gan Bartneriaeth Ogwen.

Understanding when you use power at

different times

The typical household uses electricity throughout the day with a small peak at breakfast time, when people are showering and boiling the kettle, and a bigger peak in the evening thanks to switching on the lights, cooking dinner in the oven and watching the TV.

This is the electricity use of a typical UK home.

Example of Household Daily Use with Peaks

But everyone’s a bit different – night owls, home workers, early risers, retirees, shift workers – we all have our own habits and lifestyles.

For some of us, everyone’s out at work and school during the day, with a rush of cooking, cleaning and TV watching when we’re home in the evening.

For others, we might be at home, working or looking after children, and doing the laundry and cooking during the day. Whatever your situation, when you’ve had your smart meter fitted, you will be able to see how much electricity you use every half hour. Then you can build up an idea of your typical electricity use each day, week and month.

But you don’t need to wait until your smart meter is fitted and you can get started right now by picking up an home energy monitor from Partneraieth Ogwen or by keeping an Energy Diary.

A quick reminder

The times of day you use electricity is important.  Electricity you use that’s matched to your share of the hydro will be the cheapest, and this share will be bigger or smaller at different times of the day.

The cost of any extra electricity you use, in addition to the amount matched to the hydro, will vary depending on the time of day. So avoiding peak times at breakfast and tea time will save you money.

There’s more information about “matching” to the hydro and the extra electricity you might use above.

Home energy monitor

A home energy monitor is a small device that clips onto the wire coming out of your electricity meter (normally either in a white box outside the house or tucked away in a cupboard).  There are instructions with the monitor and no electrician skills are needed!

The monitor sends information to a small display which shows you how much electricity you are using at different times.

The information will also be uploaded to a webpage where you look back at information from previous days and weeks.

Using a home energy monitor can help you build up a picture of your habits, and get you thinking about how you can make the most of Cyd Ynni – Ynni Lleol, like shifting your laundry washing to overnight.

We have around 20 available for you to borrow. Send us an email if you would like one cydynni@energylocal.co.uk

Keeping an energy diary

To keep track of your electricity use (without using a home energy monitor) you can try keeping an “energy diary”. We’ve created a template for you so you can note down the things that you do over the day that use electricity.

Keeping a diary is really useful to show you when you use more and less electricity. It’ll get you thinking about the best ways you can make the most of Cyd Ynni – Ynni Lleol, like using a slow cooker to get dinner ready during the day.

You can download the Energy Diary here or pick one up from Partneriaeth Ogwen.