Tools: Energy Local The guide – how it works – CY

Y llawlyfr

Part 2 here

Sut mae’n gweithio: defnyddio ein trydan adnewyddol lleol

Fel aelod o Clwb Ynni Lleol bydd eich defnydd o drydan yn cael ei fesur pob hanner awr. Bydd y swm yma’n cael ei gymharu â faint o bŵer y bydd Berthen yn ei gynhyrchu am yr un cyfnod.
Er enghraifft, rhwng 2:30pm a 3pm gallai’r sychwr dillad fod yn rhedeg a chi’n gwrando ar y radio gan ddefnyddio 1 cilowat awr (kWh) o drydan. Yn ystod yr amser yma bydd y trydan gynhyrchir gan yr trydan lleol yn cael ei rannu gyda phawb arall yn y grŵp. Os yw eich defnydd chi yn 1 kWh yna bydd eich holl drydan yn dod o’r trydan lleol.* Felly mae eich defnydd chi yn cyfateb a chynhyrchiad lleol, er enghraifft hydro neu solar, ac felly yn costio (er enghraiff) 8.5c yn unig am kWh.
Yr hydro neu solar gymunedol (er enghraifft) fydd yn elwa bob tro y byddwch yn defnyddio trydan tra fo’r hydro neu solar yn cyfateb a’ch gofynion. Felly, bydd yr arian yn aros yn lleol ac yn cryfhau y model busnes o ynni adnewyddol lleol.
Fel arfer rhyw 5c gaiff hydro neu solar fach leol am pob uned (kWh) ond fe fydd yn cael ei werthu yn ôl i chi am 14c yr uned. Rydym wedi torri allan y gost yn y canol – rhatach i chi a mwy o elw i’r gymuned.
.
*Fe fydd eich siâr o ynni’r trydan yn amrywio o bryd i’w gilydd ac yn ddibynnol ar faint y bydd yr hydro neu solar yn ei gynhyrchu.

Sut mae’n gweithio: Bydd y trydan nad yw’n cyd-fynd â chynhyrchiad lleol yn cael ei werthu am brisiau gwahanol ar wahano  amseroedd o’r dydd

Bydd eich defnydd o drydan yn cael ei fesur pob hanner awr. Os yw eich defnydd yn fwy na’ch siâr chi o’r cynhyrchiad lleol yna byddwch yn ei brynu gan y cyflenwr.
Bydd y pris am y trydan hwn yn amrywio ar wahanol amseroedd o’r dydd.
Er enghraifft, rhwng 2:30pm a 3pm gallai’r sychwr dillad fod yn rhedeg a chi’n gwrando ar y radio gan smwddio ac yn defnyddio 2 cilowat awr (kWh) o drydan. Yn ystod yr amser yma bydd y trydan gynhyrchir gan yr hydro neu solar (er enghraifft) yn cael ei rannu gyda phawb arall yn y grŵp. Os yw eich siâr chi yn 1 kWh yna fe fyddwch wedi defnyddio mwy na’ch siâr.*
Felly fe gewch 1 uned (kWh) am (er enghraiff) 8.5c ond fe fydd rhaid i chi brynu’r uned arall. Gelwir y gost yn ‘tariff canol dydd’ ac mae’n un o’r rhai rhataf.
​Bydd prisiau ac amseroedd y trydan sydd ddim yn dod o’r hydro neu solar (er enghraifft) yn cael eu cadarnhau pan ydych chi’n newid eich cyflenwr, a byddant yn aros yr un fath am flwyddyn.   Mwy na thebyg fe fydd yna bedwar tariff gwahanol, sef un am amser brecwast a chinio nos yn ddrutach, drwy’r dydd a thros nos yn rhatach. Unwaith y bydd cytundeb ar y tariffiau yma fe gewch wybod ac fe fyddant yn aros yr un peth drwy’r treial.
*bydd eich siâr o’r trydan yn amrywio ar wahanol amseroedd ac yn ddibynnol ar faint o drydan sy’n cael ei gynhyrchu a nifer y defnyddwyr.

Deall pryd yr ydych yn defnyddio pŵer ar adegau gwahanol

Mae’r cartref nodweddiadol yn defnyddio trydan drwy gydol y dydd ac mae amser brig bychan yn digwydd amser brecwast, pan fydd pobl yn cael cawod ac yn defnyddio’r tegell, ac mae amser brig mwy yn digwydd fin nos wrth i bobl gynnau’r goleuadau, gwneud swper yn y popty a gwylio’r teledu.

Dyma yw defnydd trydan nodweddiadol cartref yn y Deyrnas Unedig. 

Example of Household Daily Use with Peaks

Ond mae pawb fymryn yn wahanol – adar y nos, pobl sy’n gweithio gartref, bore godwyr, pobl sydd wedi ymddeol, gweithwyr shifft – mae gan bob un ohonom ein harferion a’n ffyrdd ein hunain o fyw.

Yn achos rhai ohonom, bydd pawb allan o’r tŷ, yn y gwaith ac yn yr ysgol, yn ystod y dydd, a bydd rhuthr o goginio, glanhau a gwylio’r teledu pan gyrhaeddwn adref fin nos.

Yn achos pobl eraill, efallai y byddwn gartref, yn gweithio neu’n gofalu am blant, ac yn golchi dillad ac yn coginio yn ystod y dydd. Beth bynnag yw eich sefyllfa, ar ôl i chi gael y mesurydd clyfar wedi’i osod, bydd modd i chi weld faint o drydan yr ydych yn ei ddefnyddio bob hanner awr. Yna fe gewch syniad faint o drydan, yn nodweddiadol, yr ydych yn ei ddefnyddio bob dydd, bob wythnos a phob mis.

Ond does dim angen i chi aros nes bod y mesurydd clyfar wedi ei osod, gallwch ddechrau arni rŵan  drwy gadw dyddiadur ynni.

I’ch atgoffa.

Mae pa adeg o’r dydd yr ydych yn defnyddio trydan yn bwysig.  Y trydan yr ydych yn ei ddefnyddio sy’n cyfateb i’ch cyfran chi o’r ynni lleol fydd rataf, a bydd y gyfran honno’n fwy neu’n llai ar wahanol adegau o’r dydd.

Bydd cost unrhyw drydan ychwanegol yr ydych yn ei ddefnyddio, ar ben y swm sy’n cyfateb i’r ynni dŵr, yn amrywio yn dibynnu ar yr adeg o’r dydd. Felly byddai osgoi amseroedd brig amser brecwast ac amser swper yn arbed arian i chi.

Ceir mwy o wybodaeth am gyfateb gyda’r ynni lleol ac am y trydan ychwanegol y gallech ei ddefnyddio uchod.

Cadw dyddiadur ynni

Er mwyn cadw golwg ar faint o drydan yr ydych yn ei ddefnyddio gallwch roi cynnig ar gadw “dyddiadur ynni”. Rydym wedi creu templed ar eich cyfer er mwyn i chi fedru nodi’r pethau yr ydych yn eu gwneud yn ystod y dydd sy’n defnyddio trydan.

Mae cadw dyddiadur yn ddefnyddiol iawn i ddangos i chi pryd yr ydych yn defnyddio mwy a llai o drydan. Bydd yn gwneud i chi feddwl am y ffyrdd gorau o fanteisio i’r eithaf ar Clwb Ynni Lleol, megis defnyddio popty araf i baratoi swper yn ystod y dydd.  Neu rwan, gallwch lawrlwytho’r dyddiadur ynni.