Cyd Ynni the guide 3 – project timescales

Posted on by

English below

Amserlen y Prosiect

Rydym yn awr wedi cael pob caniatâd angenrheidiol er mwyn cynnal treial Cyd Ynni–Ynni Lleol ac felly rydym yn brysur iawn yn gofalu fod popeth yn barod fel y gallwch ddechrau gwneud arbedion ar eich biliau trydan drwy gyfatebu eich defnydd â’r trydan a gynhyrchir gan gynllun hydro Afon Berthan.

Dyma rai o’r pethau sy’n digwydd, yn awr fod y treial ar fin dechrau.

FlowdiagCym

Hyrwyddwyr Cyd Ynni–Ynni Lleol

Hoffem i rai o’r bobl leol sydd wedi cofrestru i gymryd rhan yn y treial gytuno i fod yn Hyrwyddwyr ar gyfer y treial. Diolch yn fawr i’r rhai sydd wedi cynnig gwneud hyn yn barod. Yn ddelfrydol byddai gennym Hyrwyddwyr ym mhob man yn ardal Cyd Ynni – Ynni Lleol, sef pobl sy’n barod i helpu eu cymdogion i gymryd rhan trwy hyrwyddo’r treial a throsglwyddo’r cwestiynau sydd gan bobl i dîm Cyd Ynni – Ynni Lleol er mwyn iddynt gael atebion. Byddem hefyd yn hoffi ichi fod yn rhan o’r fenter rhannu monitorau ynni cartref gan sicrhau bod pawb yn cael un ac yn deall sut y mae’n gweithio. Wrth gwrs, byddwn ni’n dangos i chi sut y mae popeth yn gweithio i ddechrau.

Y Cytundeb Cyflenwi

Y Cytundeb Cyflenwi yw’r contract rhyngoch chi a’ch cyflenwr trydan. Ar gyfer treial Cyd Ynni–Ynni Lleol, bydd y Tariff Amser Defnyddio yn cael ei ddarparu gan Co-operative Energy a byddwch yn gallu cael trydan rhatach ar yr adegau hynny pan fyddwch yn defnyddio cyfran o’r ynni a gaiff ei gynhyrchu gan gynllun hydro Afon Berthan. Cewch ragor o fanylion am y Tariff Amser Defnyddio cyn bo hir.   

Byddwn yn anfon y cytundebau cyflenwi at bawb ddechrau mis Mehefin, fel y gallwch newid eich cyflenwr trydan i Co-operative Energy a dechrau ar y treial. Cyntaf yn y byd y gallwch ddychwelyd y cytundeb i Co-operative Energy, cyntaf yn y byd y gallwch gael gosod eich mesurydd deallus yn barod i ddechrau’r treial.

Mesuryddion Deallus

Gosodir mesurydd deallus ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan yn nhreial Cyd Ynni–Ynni Lleol. Mae Tariff Amser Defnyddio Co-operative Energy yn golygu y bydd gwahanol gyfraddau’n cael eu codi am drydan ar wahanol adegau o’r dydd. Bydd y mesurydd deallus yn dangos pryd rydych yn defnyddio ynni a faint rydych yn ei ddefnyddio. Mae hynny’n golygu y gallwn weld eich bod yn defnyddio ynni pan fydd yr hydro wrthi’n ei gynhyrchu, a chyfatebu’r ddau beth, fel y bydd eich biliau trydan yn llai.

Gosodir y mesuryddion deallus ym mis Gorffennaf, unwaith y byddwch wedi dychwelyd eich cytundeb cyflenwi.

Y Treial yn Dechrau

Unwaith y byddwch wedi dychwelyd eich cytundeb cyflenwi ac wedi cael eich mesurydd deallus yn rhad ac am ddim, byddwn yn gallu dechrau treial Cyd Ynni–Ynni Lleol gan gyfatebu trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol â defnydd trydan yn lleol. Byddwch chi’n arbed arian a bydd mwy o arian yn cael ei gadw yn yr economi leol.

Disgwylir i’r treial ddechrau ddiwedd mis Gorffennaf.

Project Timescales

Now that we have received all the permissions we need to run the Cyd Ynni–Ynni Lleol trial, we are busy cracking on getting everything in place for you to start saving on your electricity bills by matching your use with the electricity being generated by the Afon Berthan hydro scheme.

Below are some of things happening in the lead up to the trial.

FlowdiagEng

Cyd Ynni – Ynni Lleol Champions

We’d like some local people who have registered to take part in the trial to become Champions of the trial. Thanks to those who have offered. Ideally, we’d have Champions based all over the Cyd Ynni–Ynni Lleol area ready to help their neighbours get involved by promoting the trial and gathering up questions for the Cyd Ynni–Ynni Lleol team to answer. We’d also like you to be part of the home energy monitor roll-out ensuring everyone has one and understands how it works. Of course, we’ll show you how it all works first.

Supply agreement

The supply agreement is the contract between you and your electricity supplier. For the Cyd Ynni–Ynni Lleol trial Co-operative Energy will be providing the Time-of-use tariff and allows you to access cheaper electricity when you are using a share of what the Afon Berthan hydro scheme is generating. There’ll be more details about the Time-of-use tariff coming out to you shortly.

We’ll be sending out the supply agreements in early June so that you can change your present electricity supplier to Co-operative Energy and start on the trial. The sooner you can get them back to Cooperative Energy the sooner you can get your smart meter installed, ready to start the trial.

Smart Meters

Everyone who takes part in the Cyd Ynni–Ynni Lleol trial will have a smart meter installed. The Co-operative Energy Time-of-use tariff means electricity is charged at different rates during different times of day. The smart meter will show when you are using power as well as how much.  This means we can see that you’re using power when the hydro is making it and match it together reducing your electricity bills.

Smart meters will be installed in July, once you’ve returned your supply agreement.

The trial begins

Once you have returned your supply agreement and received your free smart meter we’ll be able to begin the Cyd Ynni–Ynni Lleol trial, matching locally generated renewable electricity with local electricity usage: saving you money and keeping more money in the local economy.

We expect the trial to begin at the end of July.