Cyd Ynni the guide 6 – electricity prices

Posted on by

Y llawlyfr 6/The Guide 6

English below

​Byddwn yn defnyddio Clwb Ynni Lleol Cyd Ynni efo Afon Berthan fel enghraifft.

Ar rai adegau o’r dydd, bydd yn bosibl cyfatebu’r holl drydan rydych yn ei ddefnyddio i drydan sy’n cael ei gynhyrchu gan hydro Afon Berthen. Ar adegau eraill, byddwch yn defnyddio mwy o drydan nag sydd ar gael o’ch cyfran chi o’r hydro a byddwch yn prynu’r trydan ychwanegol hwn gan Cooperative Energy.

Bydd cost y trydan ychwanegol yn amrywio yn ôl yr adeg o’r dydd.  Mae hwn yn debynu ar y “TOUT” (Pres ar y pryd o’r dydd) a fydd idefnyddio gan Ynni Lleol. Bydd yr union brisiau yn cael eu cadarnhau ar adegnewid a bydd yn unol â’r tariffau sefydlog a gynigir ar y pryd.

Prisiau eich trydan

Felly faint fydda i’n ei dalu?
Byddwch yn defnyddio cymysgedd o drydan y gellir ei gyfatebu i’r hydro a thrydan sy’n costio gwahanol brisiau ar wahanol adegau o’r dydd. Dyma enghreifftiau sy’n dangos sut y byddai hyn yn gweithio ar ddwy wahanol adeg o’r dydd a beth fyddai eich defnydd tebygol ar ddiwedd y mis.

Nos Wener. Defnyddio Ynni Hydro a thrydan ychwanegol am bris Brig Gyda’r Nos.
Mae hi’n nos Wener, rhwng 5 a 6 o’r gloch, ac rydych chi gartref yn defnyddio trydan i goginio eich pryd nos a gwylio’r teledu. Yn ystod yr awr honno rydych yn defnyddio 2 kW awr o drydan.

 • Mae 1 kW awr yn cael ei gyfatebu i’ch cyfran chi o’r hydro ac rydych yn talu pris cyfatebol​ amdano, sef (er enghraiff) 8.5c y kW awr
 • Codir pris Brig Gyda’r Nos Cooperative Energy am yr 1 kW awr arall, sef 14c y kW awr.
 • Cyfanswm cost y trydan a ddefnyddiwch yw 21 ceiniog. Rydych wedi defnyddio 1 kW awr o Ynni Hydro rhad ac 1 kW awr o ynni Brig Gyda’r Nos drud. Felly rhwng y ddau mae cost eich trydan ar yr adeg hon rywbeth yn debyg i gyfraddau safonol arferol.

Pnawn dydd Sul. Defnyddio Ynni Hydro a thrydan ychwanegol am bris Canol Dydd.
Mae hi’n bnawn dydd Sul, rhwng 1 a 2 o’r gloch, ac rydych gartref yn defnyddio trydan i goginio cinio mawr i’r teulu a rhedeg y peiriant golchi. Yn ystod yr awr honno rydych yn defnyddio 2 kW awr o drydan.

 • Mae 1 kW awr o’r trydan yn cael ei gyfatebu i’ch cyfran chi o’r hydro ac rydych yn talu Pris cyfatebol​ amdano, sef 8.5c y kW awr
 • Codir pris Canol Dydd Cooperative Energy am yr 1 kW awr arall, sef 13c y kW awr
 • Cyfanswm cost y trydan a ddefnyddiwch yw 17 ceiniog. Rydych wedi defnyddio Ynni Hydro rhad ac ynni Canol Dydd cymharol rad ac felly rydych wedi arbed arian os cymharwch â phrisiau cyfradd safonol arferol.

Arbed amdani, felly!
Rydym yn disgwyl y bydd pawb sy’n rhan o Glwb Ynni Lleiol yn arbed arian ar eu biliau trydan. I arbed mwy, cofiwch y tri pheth pwysig: 

Electricity prices

We will use the example of the Energy Local Cyd Ynni Bethesda club with Afon Berthan hydro.

At some times of day it will be possible to match all of your electricity use to electricity that is being generated by the Afon Berthen hydro. At other times your electricity use will be bigger than your share of the hydro and you will buy this extra electricity from Cooperative Energy.

This extra electricity will cost different amounts at different times. This is indicative of the Time of Use (TOUT) that will be offered for Energy Local.  The exact prices will be confirmed at the time of switching and will be in line with the fixed tariffs offered at the time.

Your electricity prices

 

 

 

 

 

 

 

So how much will I end up paying?
You will use a mixture of electricity that can be matched to the hydro, and electricity charged at different prices at different times of day. Below are some examples of how that would work during two different times of day and what your use might look like at the end of the month.

Your Friday Evening Use – Hydro Power plus extra electricity at Evening Peak price
It’s Friday evening between 5pm and 6pm, and you’re at home, using electricity to cook dinner and watch TV. During that hour you use 2kWh of electricity.

 • 1kWh of this is matched to your share of the hydro and is charged on the ‘match’ price of e.g. 8.5p/kWh
 • The extra 1kWh from Cooperative Energy is charged on the Evening Peak price of 17p/kWh.The total cost of the electricity you use is 25.5 pence. You’ve used 1kWh of cheap Hydro Power and 1kWh of expensive Evening Peak power so overall the cost of your electricity for this time is similar to typical flat rate prices.

Your Sunday Afternoon Use – Hydro Power plus extra electricity at the Middle of the Day price
It’s Sunday afternoon between 1 and 2pm and you’re at home, using electricity to cook a big family dinner and run the washing machine. During that hour you use 2kWh of electricity.

 • 1kWh of this is matched to your share of the hydro and is charged on the ‘match’ price of e.g. 8.5p/kWh
 • The other 1kWh from Cooperative Energy is charged on the Middle of the Day price of 13p/kWh.
 • The total cost of the electricity you use is 21.5 pence.  You’ve used cheap hydro power and cheaper Middle of the Day power so you have saved money compared to typical flat rate prices.

Let’s get saving!
We expect everybody who is part of Energy Local Club will save money on their electricity bill. To achieve the biggest savings, remember these three key points: