Cyd Ynni the guide 4 – tips for washing & drying

Posted on by

English below

Y llawlyfr – 4 /the guide -4

Awgrymiadau ar gyfer eich peiriant golchi a sychwr dillad

Ar dariff trydan safonol, mae’n bosib fod eich peiriannau golchi a sychu rhyngddynt yn costio bron i £100 y flwyddyn i chi eu rhedeg. Ond pan fyddwch yn defnyddio eich cyfran chi o’r trydan lleol ac yn defnyddio’r peiriannau’n fwy effeithlon, gallech dorri hynny i’r hanner.

Stori am Arbedion…

Mae’r teulu Hughes newydd symud i dŷ newydd ac maent yn chwilio am beiriant golchi. Wrth edrych ar sgoriau ynni gwahanol beiriannau, gwelant fod model A+ i’w gael am yr un pris â rhai o’r peiriannau sydd â sgôr is. Bydd y peiriant newydd yn defnyddio tua hanner yr ynni a ddefnyddiai eu hen beiriant golchi, sy’n golygu arbed £15 y flwyddyn.

Mae ganddynt ferch fach ac mae llawer o waith golchi i’w wneud. Felly mae’r peiriant ar fynd ganddynt dair gwaith yr wythnos. Er mwyn cadw’r gost i lawr, maent yn gosod y peiriant i olchi ar 30 gradd ac yn aros nes bydd y peiriant yn llawn cyn ei ddefnyddio.

Ar ôl ymuno â Chlwb Ynni Lleol fe wnaethant ddechrau golchi eu dillad ar y penwythnos os oedd modd, gan eu bod yn gallu defnyddio’r peiriant yng nghanol y diwrnod bryd hynny. Roedd gwell siawns fel yna y byddent yn defnyddio trydan oedd yn cael ei gyfatebu i’r trydan lleol neu dariff oriau allfrig.

Roeddent yn ymwybodol eu bod yn cael biliau uwch, yn eu hen gartref, yn ystod y gaeaf pan fyddent yn gwneud mwy o ddefnydd o’r peiriant sychu. Bellach maent yn sychu eu dillad ar rac ddillad yn yr ystafell wydr, oni bai fod arnynt eu hangen ar frys. Yn yr haf, byddant yn rhoi’r dillad allan ar y lein.

Ac un peth arall i geisio arbed ynni – rhoesant nodyn bach ar y peiriant sychu i’w hatgoffa i lanhau’r hidlen cyn defnyddio’r peiriant.

I grynhoi…

Ar dariff trydan cyfartalog yn y DU sef 14c y kW awr, mae’n costio rhyw £58 y flwyddyn i redeg peiriant sychu. Os byddwch yn defnyddio trydan sydd wedi’i gyfatebu i’ch cyfran chi o’r hydro (er enghraiff 8.5c y kW awr), gallech arbed tua £29 y flwyddyn.

Mwy o ffyrdd i wneud arbedion wrth sychu eich dillad:

 • Peidiwch â defnyddio’r peiriant sychu onid oes raid – sychwch eich dillad yn yr awyr agored os gallwch.
 • Os oes angen sychu dillad dan do, peidiwch â’u rhoi ar ben y rheiddiaduron a gofalwch fod yr ystafell rydych yn ei defnyddio i’w sychu wedi’i hawyru’n dda rhag i damprwydd a llwydni effeithio ar eich tŷ.
 • Glanhewch y fflwff o hidlen eich peiriant sychu bob tro y byddwch yn ei ddefnyddio.

Os byddwch yn prynu peiriant sychu newydd, prynwch y model sydd â’r sgôr effeithlonrwydd ynni gorau y gallwch ei fforddio. Gallai model sydd â sgôr A+++ arbed dros £30 y flwyddyn ichi, o’i gymharu â model sgôr B.

Mae’n costio tua £28 y flwyddyn i redeg peiriant golchi ar dariff trydan cyfartalog yn y DU sef 14c y kW awr. Petaech yn rhedeg eich peiriant ar drydan wedi’i gyfatebu i’ch cyfran chi yn yr hydro (am er enghraiff  ~8.5c y kW awr), gallech arbed tua £14 y flwyddyn.

Mwy o ffyrdd o arbed pan fyddwch yn defnyddio eich peiriant golchi:

 • Gosodwch eich peiriant ar 30 gradd. Mae’r glanedyddion golchi dillad y dyddiau hyn wedi’u cynllunio i weithio ar y tymheredd hwn.
 • Defnyddiwch y gosodiad eco os oes un ar eich peiriant. Gweler cynnig Mary Gillie ar ddefnyddio’r gosodiad eco ar ei pheiriant golchi. (yn Saesneg yn unig)
 • Peidiwch â defnyddio’r peiriant golchi nes bydd gennych lwyth llawn. Mae dau hanner llwyth yn defnyddio mwy o ddŵr, sebon a thrydan nag un llwyth llawn.
 • Os byddwch yn prynu peiriant golchi newydd, ceisiwch gael yr un sydd â’r sgôr effeithlonrwydd ynni gorau – nid yw’r rhai mwyaf effeithlon bob amser yn ddrutach ac os byddwch yn uwchraddio o radd B i radd A+++, byddwch yn arbed dros £15 y flwyddyn.

Tips for your washing machine and tumble dryer

Your washing machine and tumble dryer could cost you close to £100 a year to run on a standard electricity tariff. But by using your share of the local electricity and running them more efficiently you could cut that amount in half.

A Story of Savings…

The Hughes family have just moved into a new house and are shopping for a washing machine.  Looking at the energy ratings they found an A+ model for the same price as some of the lower rated versions – which will use around half of the energy of their old model, saving £15 a year.

They’ve got a young daughter and there’s a lot of laundry to get through so they need to run the machine three times a week. To keep the costs down they set the machine to wash at 30 degrees and wait until they have enough laundry to fill the machine before setting it off.

After joining their Energy Local Club they started getting as much of their laundry done at the weekends when they could run the machine in the middle of the day, increasing the chances of their electricity use being matched to the local generation or on an off-peak tariff.

They’d noticed in their old house their electricity bills would go up in the winter when they were using the tumble dryer more. Now, unless there’s a rush, they dry the clothes on a rack in the conservatory. When summer comes they hang the clothes outside.

As a final energy saving effort they put a note on the tumble dryer to remind them to clean the filter before they use it.

Summary of our tips…

Tumble dryers cost around £58 a year to run on an average UK electricity tariff of 14p/kWh. If you run your dryer with electricity matched to your share of the local electrcity at (for example 8.5p/kWh) you could save around £20 a year.

More ways to save when you dry your clothes are…

 • Only use the tumble dryer if you really need to – dry your clothes outside if you can.
 • If you need to dry clothes inside, don’t hang them directly on top of radiators and make sure the room you use is well ventilated to stop your house getting damp and mouldy.
 • Clean the fluff out of your tumble dryer filter every time you use it.

If you’re buying a new tumble dryer, then get the model with the best energy efficiency rating you can afford. An A+++ model could save you over £30 a year compared to a B rated model.

Washing machines cost around £28 a year to run on an average UK electricity tariff of 14p/kWh. If you ran your machine with electricity matched to your share of the hydro (at for example 8.5p/kWh) you could save around £12 a year.

More ways to save when you use your washing machine are…

 • Set your machine to wash at 30 degrees. Modern laundry detergents are designed to work at this temperature.
 • If your model has an eco-setting then use that. See here for Mary Gillie’s trial of using the eco setting on her machine.
 • Only run the washing machine with full loads. Two half loads use more water, detergent and electricity than one full load.
 • If you’re buying a new washing machine, then try to get the model with the best energy efficiency rating – the most efficient models don’t always cost more and if you upgrade from a grade B to a A+++ then you’ll save over £15 a year.