Energy Local The Guide 4 – tips for washing & drying CY

English here

Back

Y llawlyfr – 4

Awgrymiadau ar gyfer eich peiriant golchi a sychwr dillad

Ar dariff trydan safonol, mae’n bosib fod eich peiriannau golchi a sychu rhyngddynt yn costio bron i £100 y flwyddyn i chi eu rhedeg. Ond pan fyddwch yn defnyddio eich cyfran chi o’r trydan lleol ac yn defnyddio’r peiriannau’n fwy effeithlon, gallech dorri hynny i’r hanner.

Stori am Arbedion…

Mae’r teulu Hughes newydd symud i dŷ newydd ac maent yn chwilio am beiriant golchi. Wrth edrych ar sgoriau ynni gwahanol beiriannau, gwelant fod model A+ i’w gael am yr un pris â rhai o’r peiriannau sydd â sgôr is. Bydd y peiriant newydd yn defnyddio tua hanner yr ynni a ddefnyddiai eu hen beiriant golchi, sy’n golygu arbed £15 y flwyddyn.

Mae ganddynt ferch fach ac mae llawer o waith golchi i’w wneud. Felly mae’r peiriant ar fynd ganddynt dair gwaith yr wythnos. Er mwyn cadw’r gost i lawr, maent yn gosod y peiriant i olchi ar 30 gradd ac yn aros nes bydd y peiriant yn llawn cyn ei ddefnyddio.

Ar ôl ymuno â Chlwb Ynni Lleol fe wnaethant ddechrau golchi eu dillad ar y penwythnos os oedd modd, gan eu bod yn gallu defnyddio’r peiriant yng nghanol y diwrnod bryd hynny. Roedd gwell siawns fel yna y byddent yn defnyddio trydan oedd yn cael ei gyfatebu i’r trydan lleol neu dariff oriau allfrig.

Roeddent yn ymwybodol eu bod yn cael biliau uwch, yn eu hen gartref, yn ystod y gaeaf pan fyddent yn gwneud mwy o ddefnydd o’r peiriant sychu. Bellach maent yn sychu eu dillad ar rac ddillad yn yr ystafell wydr, oni bai fod arnynt eu hangen ar frys. Yn yr haf, byddant yn rhoi’r dillad allan ar y lein.

Ac un peth arall i geisio arbed ynni – rhoesant nodyn bach ar y peiriant sychu i’w hatgoffa i lanhau’r hidlen cyn defnyddio’r peiriant.

I grynhoi…

Ar dariff trydan cyfartalog yn y DU sef 14c y kW awr, mae’n costio rhyw £58 y flwyddyn i redeg peiriant sychu. Os byddwch yn defnyddio trydan sydd wedi’i gyfatebu i’ch cyfran chi o’r hydro (er enghraiff 8.5c y kW awr), gallech arbed tua £29 y flwyddyn.

Mwy o ffyrdd i wneud arbedion wrth sychu eich dillad:

  • Peidiwch â defnyddio’r peiriant sychu onid oes raid – sychwch eich dillad yn yr awyr agored os gallwch.
  • Os oes angen sychu dillad dan do, peidiwch â’u rhoi ar ben y rheiddiaduron a gofalwch fod yr ystafell rydych yn ei defnyddio i’w sychu wedi’i hawyru’n dda rhag i damprwydd a llwydni effeithio ar eich tŷ.
  • Glanhewch y fflwff o hidlen eich peiriant sychu bob tro y byddwch yn ei ddefnyddio.

Os byddwch yn prynu peiriant sychu newydd, prynwch y model sydd â’r sgôr effeithlonrwydd ynni gorau y gallwch ei fforddio. Gallai model sydd â sgôr A+++ arbed dros £30 y flwyddyn ichi, o’i gymharu â model sgôr B.

Mae’n costio tua £28 y flwyddyn i redeg peiriant golchi ar dariff trydan cyfartalog yn y DU sef 14c y kW awr. Petaech yn rhedeg eich peiriant ar drydan wedi’i gyfatebu i’ch cyfran chi yn yr hydro (am er enghraiff  ~8.5c y kW awr), gallech arbed tua £14 y flwyddyn.

Mwy o ffyrdd o arbed pan fyddwch yn defnyddio eich peiriant golchi:

  • Gosodwch eich peiriant ar 30 gradd. Mae’r glanedyddion golchi dillad y dyddiau hyn wedi’u cynllunio i weithio ar y tymheredd hwn.
  • Defnyddiwch y gosodiad eco os oes un ar eich peiriant. Gweler cynnig Mary Gillie ar ddefnyddio’r gosodiad eco ar ei pheiriant golchi. (yn Saesneg yn unig)
  • Peidiwch â defnyddio’r peiriant golchi nes bydd gennych lwyth llawn. Mae dau hanner llwyth yn defnyddio mwy o ddŵr, sebon a thrydan nag un llwyth llawn.
  • Os byddwch yn prynu peiriant golchi newydd, ceisiwch gael yr un sydd â’r sgôr effeithlonrwydd ynni gorau – nid yw’r rhai mwyaf effeithlon bob amser yn ddrutach ac os byddwch yn uwchraddio o radd B i radd A+++, byddwch yn arbed dros £15 y flwyddyn.